Currently viewing the tag: "it is kolan"

Skolverket har gjort en rapport som handlar om skolans utvecklingsbehov på IT-området. De har tittat på förskola, skola och vuxenutbildning och ger förslag på insatser. Gör IT nån nytta? Används de? Vad gör att digitala lärresurser blir efterfrågade? Varför isåfall?

I bakgrunden till denna rapport refereras till en OEDC-rapport som heter ”The new millennium learners”. I den har man bl a tittat på hur allmänna kunskapsnivåer häger samman med IT-mognad. Man har konstaterat att de hänger ihop. De som har IT-kunskaper får också bättre betyg.

I den här rapporten handlar om svenska förhållanden och hur de förhåller sig till några grannländer.’
Gör IT i skolan någon nytta?
Såväl elever, lärare som skolledare är positiva. Andra undersökningar ger liknande resultat. De säger att:

  • ITökar motivation hos elever
  • ger ökade möjligheter till individanpassning
  • bidrar till att utveckla lärares arbete i klassrummet.
Används digitala lärresurser?
Lärares användning av digitala resurser för lärande  är förhållandevis lågt men visar tecken på att öka med tiden.  Antalet lärare som producerar egna lärresurser och delar med andra ökar.
OECD-studien kring digitala lärresurser i Norden visar att det är lärarnas efterfrågan om styr utbudet av digitala lärresurser. Deras efterfrågan beror på hur motiverade de är.  Något annat som spelar in är hur mycket ”på” myndigheterna är.
Danmark och Norge, har haft den med livaktiva IT-politiken och det har gett resultat: De har också de mest motiverade lärarna. De länder som haft en statlig stimulering av utveckling av digitala lärresurser, har fått den bästa kommersiella marknaden för dessa.
Faktorer som gör användningen av digitala lärresurser efterfrågad är:
  • Lärares kunskap. Efterfrågan och användning stiger med ökad kunskap.
  • Nationella strategier för användning och offentligt stöd till produktion
  • Insatser för att underlätta användning och utveckling. (Infrastruktur)
  • Bra info om vad som finns och hur de används. (Privat och offentlig)
  • Tillgång till en nationell plattform för information, tjänster och erfarenhetsutbyte
Länk till rapporten

UA-75648286-1